Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: +370 382 52 355
E. p.: info (eta) sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

NAUJIENOS

1 2 3 22

Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ (biudžetinė įstaiga, kodas 190376010, buveinės adresas: Jaunimo g. 16, 19113 Širvintos, tel. +370 382 52 355, el. p. info@sirvintuboruzele.lt,) skelbia atranką Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Pareigybės pavadinimas: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas.

Darbo pradžia: 2024-09-02.

Darbo krūvis: 36 valandos per savaitę (etato dydis – 1).

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota darbo sutartis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti įgytą aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir įgytą ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo mokytojo (auklėtojo) profesinę kvalifikaciją bei pedagoginės krypties kvalifikacinę kategoriją.
 2. Būti išklausęs Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“ (jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties nei 60 valandų arba 2 studijų kreditų kursų anksčiau arba studijų metu).
 3. Turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėti valdyti informacines ir komunikacines technologijas.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
 5. Kiti specialieji reikalavimai: išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje; gebėti dirbti su elektroniniu dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; planuoti ir organizuoti savo veiklą; dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, rengti ir įgyvendinti projektus.

Darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 6. Kvalifikacinę kategoriją (jei tokią turi) patvirtinančio dokumento kopiją.
 7. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją.

Pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Dokumentų pateikimo būdai: dokumentai teikiami tiesiogiai atvykus į įstaigą, siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@sirvintuboruzele.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia – 2024 m. gegužės 15 d., pabaiga – 2024 m. gegužės 28 d.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Informacija apie atranką teikiama:

Tel. +370 382 52 355 / +370 382 53 271, el. paštu info@sirvintuboruzele.lt

Visus mokslo metus Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ vaikai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės “.

Balandžio 23 dieną vyko respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2024“ antrojo etapo festivalis „ŽEMELEI LENGVIAU, ŠIRDELEI GERIAU“, kuris prasidėjo „Ąžuolo mankšta”. Renginyje darželio ugdytiniai nuo mažiausio iki didžiausio, įveikė daug kliūčių ruožų, kurie pareikalavo fizinio pasiruošimo ir ištvermės. Festivalio metu netrūko gerų emocijų, sportinio užsispyrimo ir ryžto. Visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais bei dovanėlėmis.

Gegužės 11 d. Jonavos sporto arenoje įvyko „Lietuvos mažųjų žaidynių 2024″ (LTMŽ) didysis festivalis, kuriame dalyvavo ir Širvintų lopšelio-darželio ‚Boružėlė“ komanda. Čia susitiko 40 ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandų (t. y. 240 mažųjų sportininkų) ir 80 pedagogų. Festivalio metu vaikai išbandė 10 smagių, šventiškų rungčių, kuriomis džiaugėsi ir mėgavosi.

Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (toliau – LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (toliau – RIUKKPA). Projektą globoja pirmoji ponia Diana Nausėdienė.

Daugiau nuotraukų rasite Lietuvos mažųjų žaidynių FB puslapyje: (20+) Facebook

2024 m. kovo mėn. įstaigos pedagogai ir ugdytinių tėveliai dalyvavo įstaigos veiklos kokybės įsivertinime ir internetu svetainėje apklausa.lt užpildė Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės paruoštas anketas. Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkti instrumentai: klausimynas mokytojams, tėvams. Informacija apie atliekamą įsivertinimą ugdytinių tėveliams ir mokytojams išsiųsta į sistemą Musudarzelis.com. Apklausoje dalyvavo 152 respondentai: 26 pedagogai ir 126 vaikų tėvai.

Mokyklos veiklos kokybė buvo įsivertinama šiose srityse: vaiko gerovė, ugdymasis, ugdymo(si) aplinka, ugdymo strategijos, pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas, bendradarbiavimas su vaikų šeimomis, besimokančios organizacijos kultūra.

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“  veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita.

Mokyklos atskirų vertinimo sričių ir veiklos kokybės lygio apibūdinimai:

3 lygis (išskirtinė praktika) – veiklos kokybė labai gera, t. y. vertinamų rodiklių raiška aiški, nuosekli, ryški.

2 lygis (veiksminga praktika) – veiklos kokybė gera, t. y. nustatyta vertinamų rodiklių raiška, bet ji dar turėtų būti tobulinama apimtimi,  kokybe.

1 lygis (gera pradžia) – veiklos kokybė minimali, t. y. vertinimų rodiklių yra nežymi (tik pavieniai ženklai, pasireiškė tik tam tikroje situacijoje), veiklos kokybė turi būti tobulinama, kad užtikrintų vaikų poreikius.

0 lygis (neatitinka vertinimo kriterijų) – veiklos kokybė nepriimtina, t. y. nenustatyta vertinimo aspekto raiška arba ji yra neigiama, veiklos kokybė yra nepakankama ir turi būti iš esmės tobulinama, kad užtikrintų vaikų poreikius

Bendras mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo apibendrinimas pagal sritis:

Sritis Kokybės lygis
1. Vaiko gerovė 3
2. Ugdymasis 3
3. Ugdymo(si) aplinka 3
4. Ugdymo strategijos 3
5Pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas 3
6. Bendradarbiavimas su vaikų šeimomis 3
7. Besimokančios organizacijos kultūra 3

Balandžio 2 d. lopšelyje-darželyje vyko Velykinė pramoga „Rieda linksmas margutis“. Į šventę pas vaikus atvyko Velykė, kiškis, lapė bei višta. Visi smagiai šoko, dainavo, žaidė, buvo menamos mįslės ir deklamuojami eilėraščiai. Velykų pramoga visiems padovanojo gerą nuotaiką ir pavasario spalvas.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Prieš priimant sprendimą vaiką leisti ugdytis vienais metais anksčiau, tėvams (globėjams) siūloma kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje gyvena, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Šių tarnybų rekomendacijas tėvai (globėjai) turi gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos. Susipažinę su išvadomis, sprendimą vaiką leisti ar neleisti ugdytis anksčiau priima tėvai (globėjai).

Nuo 2022-09-01 galioja Švietimo įstatymo nuostata, jeigu vaikui priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 5 metai, tai jam gali būti suteikta galimybė ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą dvejus metus, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarka ir Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarka.

Kovo 13 dieną Neformaliojo švietimo centras ir rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis (pirmininkė Aistė Šilgalienė) organizavo meninio skaitymo šventę „Pavasarį atnešiau tau dovanų“, skirtą lietuvių kalbos dienai paminėti.
Iš mūsų lopšelio-darželio dalyvavo 16 ugdytinių. Talentingieji jaunieji skaitovai raiškiai deklamavo žymiausių lietuvių poetų eiles. Šventei žavesio suteikė meninio ugdymo mokytojos Dalytė Jakštienės parengtas vaikų ansamblis.
Visiems renginio dalyviams buvo įteiktos Meno mokyklos padėkos.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aistė Šilgalienė
Vasario 15 dieną lopšelyje-darželyje vyko šventinis rytmetis „Linkėjimai Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo bei lietuvių kalbos dienoms paminėti. Šventės metu darželio vaikai klausėsi Tautiškos giesmės, prisiminė Lietuvos istoriją ir pagrindinius Lietuvos simbolius, kalbėjo apie tautos vienybę, gimtąją kalbą, džiaugėsi lietuvių kalbos turtingumu, skambumu, aptarė nuostabią Lietuvos gamtą, dainavo daineles, deklamavo eilėraščius, šoko tautinius žaidimus- ratelius ir džiaugėsi, kaip smagu gyventi laisvoje šalyje – Lietuvoje. Grupėse vaikai kūrė atvirukus, įvairius darbelius bei linkėjimus Lietuvai ir surengė parodėles.

Mielieji, kviečiame dalyvauti tradicinėje Tėvų ir Darbuotojų akcijoje „Padovanok 1,2 % GPM savo vaiko darželiui – 2024“ (prisijungimas prie EDS).

Kasmet, džiaugiamės ir didžiuojamės Jūsų parama! Šias lėšas 2024 m. skirsime mokymo(si) erdvių kūrimui kiemo teritorijose (STREAM, patyriminiam, gamtamoksliniam ugdymui(si), sveikatos kompetencijai).

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį galite pateikti užpildę FR0512 formą už 2023 metus  iki 2024 m. gegužės 2 d. (ŠIRVINTŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BORUŽĖLĖ“, JAUNIMO G. 16, ŠIRVINTOS. Kodas 190376010).

Daugiau informacijos apie paramos skyrimą: Kaip skirti gyventojų pajamų mokesčio dalį (GPM) paramai.

Jums dėkoja lopšelio-darželio „Boružėlė” vaikai ir bendruomenė

Mieli Tėveliai,

prašome iki š. m. kovo 15 d. užpildyti anketą „Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė” veiklos kokybės įsivertinimas”. Jūsų nuomonė labai svarbi. Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

Šiame klausimyne pateikti teiginiai apie Jūsų vaiko darželį. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį ir nurodyti, ar jis, Jūsų manymu, atitinka tiesą, ar ne. Atsakydamas(-a), prisiminkite ir vertinkite tik Jūsų vaiko patirtį mūsų darželyje.

Nuoroda į anketą: https://apklausa.lt/f/vyxawk9.f

Dėkojame Jums už pagalbą.

Administracija

Gyvenkim ir mylėkim pasaulį!

Didžiuokimės tėvyne Lietuva!

Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę,

Ir būkime viena stipri šeima.

Vasario 15 dieną lopšelyje-darželyje vyko šventinis rytmetis „Linkėjimai Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo bei lietuvių kalbos dienoms paminėti. Šventės metu darželio vaikai klausėsi Tautiškos giesmės, prisiminė Lietuvos istoriją ir  pagrindinius Lietuvos simbolius, kalbėjo apie tautos vienybę, gimtąją kalbą, džiaugėsi lietuvių kalbos turtingumu, skambumu, aptarė nuostabią Lietuvos gamtą, dainavo daineles, deklamavo eilėraščius, šoko tautinius žaidimus ir džiaugėsi, kaip smagu gyventi laisvoje šalyje – Lietuvoje. Grupėse vaikai kūrė atvirukus bei linkėjimus Lietuvai ir surengė parodėles.

Kultūrinės ir pilietiškumo kompetencijų ugdymo grupelė

1 2 3 22