Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

Logopedo paslaugos:
(Diana Dalalienė, Dalia Stankevičienė)
  
• Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
• Bendradarbiavimas su įstaigos pedagogais, ugdytinių tėvais (kitais teisėtais vaiko atstovais), pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
• Specialiųjų mokymo priemonių, skirtų ugdytinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui, rengimas ir naudojimas logopedinės pagalbos teikimo procese.
• Ugdytinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų šalinimas.
• Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje.


Specialiojo pedagogo paslaugos:
(Dalia Stankevičienė)
  
• Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.
• Bendradarbiavimas su įstaigos pedagogais, ugdytinių tėvais (kitais teisėtais vaiko atstovais), pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
• Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinant ugdymo turinį, sutrikusių funkcijų lavinimas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes bei ypatumus.
• Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje.


Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, dietisto paslaugos:
(Birutė Vaizgenienė)
  
• Vaikų maitinimo organizavimas, kasdienio valgiaraščio sudarymas.
• Metodinės, informacinės, organizacinės veiklos sveikatos stiprinimo ir saugojimo klausimais vykdymas.
• Inicijavimas ir dalyvavimas lopšelio-darželio aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinime.
• Nelaimingų atsitikimų prevencija.
• Lėtinių neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių ir šių ligų paūmėjimų profilaktika.
• Infekcinių ligų ir jų rizikos veiksnių profilaktika.
• Bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros institucijomis.
• Pirmosios pagalbos koordinavimas.
• Darbuotojų, atsakingų už vaikų maitinimą, konsultavimas sveikos mitybos organizavimo, sveikatos saugos klausimais.
• Lopšelio-darželio bendruomenės švietimas sveikos mitybos klausimais.
• Teikiamų maisto produktų ir jų sandėliavimo kontrolė.
• Maisto tvarkymo vietos, gamybos proceso, patiekalų išdavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktams vertinimas, maisto paėmimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūra.


Muzikinio ugdymo paslaugos:
(Dalytė Jakštienė, Aušra Jutelienė)
  
• Vaikų muzikinių, vaidybinių, choreografinių gebėjimų ugdymas.
• Individualus darbas su vaikais, turinčiais muzikinių, vaidybinių gebėjimų.
• Švenčių ir pramogų scenarijų ruošimas, organizavimas ir vedimas.
• Tautos paveldo ugdymas ir puoselėjimas.
• Bendradarbiavimas su įstaigos pedagogais rengiant grupių renginius.
• Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) konsultavimas vaikų muzikinio ugdymo klausimais.


Socialinio pedagogo paslaugos:
(Inga Maslinskienė)

• Vaiko socialinių problemų ir poreikių vertinimas.
• Planavimas ir dalyvavimas socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.
• Individualus darbas su ugdytiniu, tėvais (kitais teisėtais vaiko atstovais).
• Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje.
• Bendradarbiavimas ir įstaigos pedagogais, specialistais, administracija sprendžiant vaikų socialines, pedagogines problemas.
• Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Socialinės paramos poskyrio ir kitų institucijų specialistais.


Priešmokyklinio ugdymo paslaugos:

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.
Konsultuojama priešmokyklinio ugdymo klausimais, laiduojančius sėkmingą mokymosi pradžią, ugdymo veiksmingumą.


Pailginto buvimo grupės paslaugos:

Tėvams, dirbantiems toli nuo savo gyvenamosios vietos ar pamaininį darbą, suteikiama galimybė palikti vaikus ilgiau nei įprastai.

• Grupės darbą pradeda 7.00 val., baigia 17.30 val.
• Pailginto buvimo grupė darbą pradeda 6.00 val., baigia 21.00 val.