Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: +370 382 52 355
E. p.: info (eta) sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

Logopedo paslaugos:
(Diana Dalalienė, Dalia Stankevičienė)

• Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
• Bendradarbiavimas su įstaigos pedagogais, ugdytinių tėvais (kitais teisėtais vaiko atstovais), pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
• Specialiųjų mokymo priemonių, skirtų ugdytinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui, rengimas ir naudojimas logopedinės pagalbos teikimo procese.
• Ugdytinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų šalinimas.
• Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Specialiojo pedagogo paslaugos:
(Dalia Stankevičienė)

• Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.
• Bendradarbiavimas su įstaigos pedagogais, ugdytinių tėvais (kitais teisėtais vaiko atstovais), pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
• Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinant ugdymo turinį, sutrikusių funkcijų lavinimas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes bei ypatumus.
• Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, dietisto paslaugos:
(Birutė Vaizgenienė)

• Vaikų maitinimo organizavimas, kasdienio valgiaraščio sudarymas.
• Metodinės, informacinės, organizacinės veiklos sveikatos stiprinimo ir saugojimo klausimais vykdymas.
• Inicijavimas ir dalyvavimas lopšelio-darželio aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinime.
• Nelaimingų atsitikimų prevencija.
• Lėtinių neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių ir šių ligų paūmėjimų profilaktika.
• Infekcinių ligų ir jų rizikos veiksnių profilaktika.
• Bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros institucijomis.
• Pirmosios pagalbos koordinavimas.
• Darbuotojų, atsakingų už vaikų maitinimą, konsultavimas sveikos mitybos organizavimo, sveikatos saugos klausimais.
• Lopšelio-darželio bendruomenės švietimas sveikos mitybos klausimais.
• Teikiamų maisto produktų ir jų sandėliavimo kontrolė.
• Maisto tvarkymo vietos, gamybos proceso, patiekalų išdavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktams vertinimas, maisto paėmimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūra.

Muzikinio ugdymo paslaugos:
(Dalytė Jakštienė, Aušra Jutelienė)

• Vaikų muzikinių, vaidybinių, choreografinių gebėjimų ugdymas.
• Individualus darbas su vaikais, turinčiais muzikinių, vaidybinių gebėjimų.
• Švenčių ir pramogų scenarijų ruošimas, organizavimas ir vedimas.
• Tautos paveldo ugdymas ir puoselėjimas.
• Bendradarbiavimas su įstaigos pedagogais rengiant grupių renginius.
• Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) konsultavimas vaikų muzikinio ugdymo klausimais.

Socialinio pedagogo paslaugos:
(Inga Maslinskienė)

• Vaiko socialinių problemų ir poreikių vertinimas.
• Planavimas ir dalyvavimas socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.
• Individualus darbas su ugdytiniu, tėvais (kitais teisėtais vaiko atstovais).
• Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje.
• Bendradarbiavimas ir įstaigos pedagogais, specialistais, administracija sprendžiant vaikų socialines, pedagogines problemas.
• Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Socialinės paramos poskyrio ir kitų institucijų specialistais.

Priešmokyklinio ugdymo paslaugos:

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1269.
Konsultuojama priešmokyklinio ugdymo klausimais, laiduojančius sėkmingą mokymosi pradžią, ugdymo veiksmingumą.