Klausimai
Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Draugaukime

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Lopšelyje-darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" „Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms“.

Vaikai darželyje maitinami 3 arba 4 kartus per dieną šiltu maistu. Tėvai turi galimybę pasirinkti maitinimų skaičių.

Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas sudaro perspektyvinius valgiaraščius 15 dienų, atsižvelgdamas į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, atitinkančias higienos normos reikalavimus. Perspektyviniai valgiaraščiai derinami ir tvirtinami su Vilniaus visuomenės sveikatos centro Širvintų skyriumi.

Lopšelis-darželis dalyvauja ES paramos programose  „Pienas vaikams", „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose". Vaikų mitybai papildomai ir nemokamai 3 kartus per savaitę skiriama pieno produktų ir šviežių vaisių.

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS 

Vaikų maitinimo normos mokestis patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos  2009 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.1-152 „DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIRVINTŲ RAJONO IKIMOKYKLINĖSE UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

Nuo 2015 m. spalio 29 d. įsigaliojo Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-160 "UŽMOKESČIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGYMO PROGRAMAS ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" pakeitimo".

Mokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose sudaro:

  • 100 procentų nustatytas 1, 2, 3 arba 4 kartų per dieną maitinimo normos mokestis už kiekvieną lankytą, už nelankytą, bet nepateisintą dieną:
 Grupės Pusryčiai  Pietūs Pavakariai Vakarienė

Iš viso

(be vakarienės)

Iš viso

(su vakariene)

Lopšelio grupės 

0,52 €

 0,75 €

 0,44 €

0,23 €

1,71 €

 1,94 €

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,57 €

0,84 € 

0,50 €

0,23 €

1,91 €

2,14 €

  •  Mėnesinis mokestis ugdymo priemonėms įsigyti ir įstaigos materialinei bazei stiprinti 5,70 €.
  •  Pagalbos šeimai grupės mokestis už lankytą dieną ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms įstaigos išlaidoms dengti 1,20 €.

Nelankytos dienos gali būti pateisinamos (mokestis neskaičiuojamas) šiais atvejais:             

1. dėl vaiko ligos (pateikia gydytojo pažymą);
2. tėvų (globėjų, rūpintojų) kasmetinių atostogų metu (pagal darbovietės patvirtintas pažymas), vasaros mėnesiais;
3. priešmokyklinio amžiaus vaikams rudens, Kalėdų, Velykų ir papildomų atostogų metu;
4. tėvų ligos atveju, motinos nėštumo, gimdymo, vaiko priežiūros atostogų metu;
5. jei nevedami į ugdymo įstaigą, esant žemesnei nei –20 C oro temperatūrai;
6. tėvams (globėjams, rūpintojams) ar vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) dirbant pamaininį darbą ir pateikus darbdavio patvirtintą pažymą, verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymėjimo kopiją (pažymą pateikti būtina kiekvienų mokslo metų pradžioje, iki rugsėjo 15 dienos).

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

Nuo mokesčio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse atleidžiami (100 procentų):

1. šeima, kuri gauna socialinę pašalpą;
2. tėvai (globėjai, rūpintojai), kai juos rekomenduoja atleisti Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai, surašę buities sąlygų tyrimo aktą (buities sąlygų tyrimo aktą gali surašyti ir socialiniai darbuotojai), patvirtinantį, kad pajamos vienam šeimos nariui mažesnės už valstybės remiamas pajamas (pateikia pažymą apie gaunamas pajamas), arba jei dėl šeimoje įvykusios nelaimės šeima turi nenumatytų išlaidų. Atleidimo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai;
3. šeima, kurios 3 vaikai lanko ikimokyklinęugdymo įstaigą.
4. priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai yra paskirti nemokami pusryčiai ir/ar pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą.

Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas (50 procentų):

1. vaiką augina vienas iš tėvų (kai vaiko dokumentuose nenurodytas tėvas, arba mirties liudijimo kopiją);
2. jei šeimoje auga trys ir daugiau vaikų (pateikia pažymą apie šeimos sudėtį);
3. jei vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje (pateikia pažymą iš mokymo įstaigos);
4. jei vaikas gauna invalidumo pašalpą.

MOKESTĮ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE PRAŠOME SUMOKĖTI IKI EINAMO MĖNESIO 25 D.

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo naujas vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija).