Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

NAUJIENOS

Ketvirtadienį, lapkričio 19 d., „Pelėdžiukų“ grupė kartu su meninės kompetencijos ugdymo grupele surengė Duonutės šventę „Auga rugeliai gardžiai duonelei“. Šio renginio tikslas – atkreipti vaikų dėmesį į tai, koks sunkus ir ilgas duonutės kelias nuo rugio grūdo iki duonos riekelės, ugdyti pagarbą ir meilę duonai.

Auklėtojos bendravo su vaikais rytų aukštaičių tarme, supažindino su įvairiais papročiais, patarlėmis, priežodžiais. Vaikai sekė pasaką apie tai kaip vilkas norėjo duoną užsiauginti, minė mįsles, dainavo dainas apie duoną, žaidė liaudies žaidimus. Šventės metu pamatė spragilą, dalgį, ližę, duonkepę, nekočią ir kt. Linksma šventės atmosfera dalinosi visi šventės dalyviai.

 

Meninės kompetencijos ugdymo grupė:
Vida Stundienė
Dalytė Jakštienė
Sonata Žilinskienė
Rita Binkienė

Antradienį, lapkričio 12 d., mūsų lopšelio-darželio „Buratinas“ šešiamečiams surengėme išvyką į Širvintų centrinės bibliotekos vaikų literatūros skyrių.

Išgirdome išsamų ir įdomų pasakojimą apie knygos atsiradimo istoriją, jos spausdinimo būdus senovėje. Deklamavome, piešėme kolektyvinį piešinį, žaidėme. Grįžome apdovanoti maloniais prizais, praturtėję žiniomis, sušildyti malonaus darbuotojų dėmesio.

Auklėtoja Virginija Stundytė

Lapkričio 16-toji Tarptautinė tolerancijos diena. Šiais metais Tarptautinė istorinio teisingumo komisija šią dieną pasiūlė minėti su TOLERANCIJOS GĖLE.

Kodėl GĖLĖ? Gėlė – visuomet kelia teigiamas emocijas. Gėlės dovanojamos mylimam žmogui, įteikiamos sveikinant įvairiomis progomis, pagerbiant kieno nors atminimą ar įteikiamos susitaikymo ženklan. Gėlė dovanojama ne tik draugui ar mylimam žmogui, bet ir tam, kurio galbūt nemėgsti, kuris yra kitoks, bet tu jį toleruoji – priimi tokį, koks jis yra.

Visą savaitę grupėse buvo kalbama apie gerumą, toleranciją, pagarbą kitam ir kitokiam žmogui. Vaikučiai kartu su auklėtojomis ir tėveliais gamino gėles. Kiekviena gėlė savita, kupina gražių minčių, gerumo. Surengėme vaikų, tėvelių ir auklėtojų darbų parodą „Tolerancijos gėlė – 2013“. AČIŪ visiems, dalyvavusiems Tolerancijos gėlių parodoje.

                   Socialinė pedagogė Inga Maslinskienė

Jau tapo tradicija kiekvieną rudenį organizuoti sveikatingumo ir kūrybinės raiškos savaitę. Šiemet ji pavadinta „Rudens mozaika“. Šios savaitės tikslas – plėsti žinias apie daržoves  ir vaisius, pasikalbėti apie jų naudą žmogaus sveikatai, pasidžiaugti rudens gėrybėmis. Visą savaitę vaikai kartu su tėveliais į darželį ėjo nešini pilnais krepšeliais rudens gėrybių. Pirmadienį – medaus dieną vaikai sužinojo apie bičių gyvenimą, jų naudą. Antradienį – uogienės dieną vaikai smaližavo įvairią uogienę. Trečiadienį sušildė kvepianti vaistažolių arbata. Ketvirtadienį – spalvingų, sultingų, kvapnių ir naudingų vaisių diena. Penktadienį – daržovių dieną buvo galima paskanauti įvairių mišrainių, kurias vaikai gamino darželyje, namuose. Visą savaitę vyko išradingų darbelių parodėlė.

Daug šurmulio, džiugių emocijų suteikė Rudenėlio šventė. Susirinkę į salę vaikai apie rudenėlį deklamavo eilėraščius, dainavo daineles, minė mįsles, žaidė žaidimus ir vaidino spektakliuką. Savaitė prabėgo greit ir smagiai, palikdama vaikų širdyse daug gerų emocijų ir prisiminimų. Buvo linksma, smagu ir įdomu. 

Nuotaikinga šventė baigėsi. Rudenėlis jau atsisveikino su darželinukais. Bet jis ir vėl sugrįš su savo gėrybėmis.

                   Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danguolė Šeipūnienė

Na­cio­na­li­nis dien­raš­tis „Lie­tu­vos ži­nios“ drau­ge su Eko­daik­tai.LT bei AB „Plas­ta“ vi­sus Lie­tu­vos vaikus pakvie­tė nau­din­gai ir eko­lo­giš­kai pra­leis­ti va­sa­ros at­os­to­gas – rink­ti plas­ti­ki­nius kamš­te­lius ir da­ly­vau­ti res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se: „Kamš­te­lių va­jus“.

Jo tikslas: ug­dy­ti jau­no­sios kar­tos at­sa­kin­gu­mą, at­kreip­ti dė­me­sį į opią šiukš­lių prob­le­mą Lie­tu­vo­je, ska­tin­ti mąs­ty­ti „ža­liai“, ug­dy­ti kū­ry­biš­ku­mą, ko­man­di­nį dar­bą.

Šie­met kon­kur­se nu­spren­dė da­ly­vau­ti ir mūsų lopšelis-darželis. Vi­sos dvylika gru­pių, apie 240 ma­žų­jų la­bai no­riai pri­si­dė­jo prie ini­cia­ty­vos, be to, įsitrau­kė tė­vai ir giminės. Rū­šiuo­ja­me juos pa­gal spal­vas, dė­lio­ja­me. Mū­sų vai­ku­čiams fan­ta­zi­jos už­ten­ka. Suklijavome du paveikslėlius „Mergaitė“ ir „Buratinas“, kuriuos nuvežėme į Vilnių. Be to, į firminę AB Plasta parduotuvę pristatėme beveik 16 kg. kamštelių. Gavome padėką, pieštukų ir dėlionę „Rūšiuokime šiukšles“. Vi­si la­bai ge­ra­no­riš­kai ir toliau da­ly­vau­ja ak­ci­jo­je ir ne­tru­kus tar­simės, ką kur­ti iš kamš­te­lių kitai parodai. Svar­biau­sia – vai­kų noras tausoti aplinką, kurti ir dirbti komandoje, o suaugusiems rodyti pavyzdį.

                   Auklėtoja Irena Černiauskienė

Mūsų darželyje jau ne pirmus metus vykdoma tarptautinė programa „ZIPIO DRAUGAI“, kurios tikslas – padėti 5-7 m. vaikams išmokti įveikti kasdienius sunkumus. Per valandėles priešmokyklinukai klausosi pasakojimų, atsakinėja į pedagogo klausimus, piešia, žaidžia ir vaidina. Valandėlės paprastai vyksta kartą per savaitę vienus mokslo metus. Programą sudaro 6 dalys: „Jausmai“, „Bendravimas“, „Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas“, „Konflikto sprendimas“, „Pasikeitimo ir netekties išgyvenimas“ ir „Įveikime“.

Pastebėjome, kad vaikai dalyvavę programoje pamažu išmoksta ne tik geriau pažinti savo jausmus, bet ir kalbėti apie juos, susidraugauti, spręsti konfliktus ir įvairias problemas, prašyti pagalbos ir padėti kitiems bei lengviau išgyvena pasikeitimus ir netektis.

Programoje dalyvauja „Žiogelių“ ir „Kregždučių“ grupės vaikai.

Daugiau informacijos – Viešoji įstaiga „Vaiko labui“, interneto svetainė www.vaikolabui.lt

Socialinė pedagogė Inga Maslinskienė

Mūsų darželis, skiepydamas sveikos gyvensenos įgūdžius ir siekdamas pagerinti vaikų mitybą, jau trečius metus dalyvauja paramos programose Pienas vaikams” ir „Vaisiai mokykloms“. Šių programų finansavimui skiriama Europos Sąjungos ir nacionalinė parama. Programų tikslas – pagerinti vaikų mitybą, ugdyti bei skatinti pieno produktų, vaisių vartojimą.

Ikimokyklinukams siūloma pieno, kefyro, jogurto, plėšomų sūrio lazdelių „Pik-Nik“, sūrelių „Lila Vanila“, varškytės Miau”, dalijami obuoliai, citrusų vaisiai, bananai, kriaušės. Šiuos produktus vaikai valgo nemokamai.

Programose numatyti ne tik mitybos gerinimo, bet ir švietėjiški aspektai – jos įgyvendinimo metu vykdomos informavimo ir švietimo priemonės, padedančios vaikams suvokti gerų mitybos įpročių svarbą. Smagu, kad mūsų darželio ugdytiniai noriai dalyvauja ir šioje programoje. Tai puiki galimybė skanauti sveikus maisto produktus bendraamžių aplinkoje.

Kilus klausimams dėl šių programų ar esant vaiko sveikatos sutrikimams, kuomet vaikas negali vartoti pieno produktų ar vaisių, prašome kreiptis į savo grupės auklėtoją.

Širvintų lopšelio-darželio "Buratinas"  informacija

Lopšelis-darželis „Buratinas“ įsitraukė į „Mažojo Princo fondo“ iniciatyvą „Visa Lietuva skaito vaikams“. Į svečius kviečiame kitų grupių auklėtojas, mamas, tėvelius, močiutes.

Mūsų „skaitytojai“ renkasi kūrinėlius, kurie tikrai sudomina vaikus, yra vertingi ugdomuoju požiūriu, atitinka vaikų amžių, jų kalbos išsivystymą. Perskaitę kūrinėlį, nagrinėjame veikėjų poelgius, kalbame apie nuotaiką, išgyvenimų raidą.

Kasdienis skaitymas nors po 1520 minučių – tai nuostabus pabuvimas kartu, artimo ryšio formavimas. Grožinė literatūra padeda formuoti vieną svarbiausių vaiko intelekto bruožų – susidomėjimą gimtąja kalba ir kalbėjimo kokybe.

„Žiogelių“ grupės auklėtoja Virginija Stundytė

Pusantro šimto vaikų iš Širvintų rajono mokyklų bei vaikų darželių, lydimi auklėtojų, muzikos, meno mokytojų, socialinių pedagogų – tokia eisena gegužės 17 d. pusvalandį žygiavo Širvintose nuo „Atžalyno“ progimnazijos centrinėmis Vilniaus ir I.Šeiniaus gatvėmis iki teritorijos esančios prie parduotuvės „Norfa“. Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų lopšelio-darželio vaikai. Pagrindinis eitynių tikslas – atkreipti bendruomenės dėmesį į smurto prieš vaikus problemą, skatinti vienybę, ir draugiškumą. Vaikai nešė balionus, gėles ir plakatus su užrašais „Smurtui ir patyčioms – ne“, „NE beržinei košei“, „Mušti vaiko nevalia, nei diržu nei rykštele“, „Mūsų nuomonė irgi svarbi“  bei kitų panašaus turinio. Suaugusiems buvo dalinami lankstinukai su patarimais kaip tapti geresniais tėvais. Eismą reguliavo Vilniaus apskrities VPK Širvintų r. policijos komisariato pareigūnai.

Poilsio teritorijoje prie „Norfos“ parduotuvės buvo surengtas vaikų koncertas. Tėvų ir vaikų tarpusavio pagarbai bei šiltiems tarpusavio ryšiams, draugiškam bendravimui šeimose ir tarp bendraamžių renginio dalyvius kvietė koncerto vedėja Švietimo centro neformaliojo ugdymo organizatorė Daiva Chadusevičienė. Vaikus sveikino Širvintų savivaldybės, policijos, Vaikų teisių apsaugos, Švietimo skyriaus, Švietimo centro, Širvintų „Gelbėkit vaikus“ struktūrinio padalinio atstovai, bei vaikų mylimas Amsius.

Fizinės bausmės – tai senas vaikų auklėjimo metodas ir yra mažų mažiausiai netinkamas, nes vienas blogis visuomet sukuria kitą blogį. Tikimės, kas ši simbolinė akciją padės pasiekti teigiamų rezultatų, juk agresija žmogaus neugdo, neauklėja ir nekelia teigiamų emocijų…

Širvintų socialinių ir kitų pagalbą mokyklai teikiančių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė
Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ socialinė pedagogė Inga Maslinskienė

Nacionalinis dienraštis „Lietuvos žinios“ drauge su EKODAIKTAI.LT bei AB „Plasta“ kviečia dalyvauti konkurse „Kamštelių vajus 2013“ – rinkti plastikinius butelių kamštelius ir kurti iš jų meninius darbus. Tai puiki galimybė naudingai ir ekologiškai praleisti vasaros atostogas, saugoti gamtą ir atskleisti vaikų meninius gebėjimus. Visus vaikus ir jų šeimos narius, visus, kurie yra neabejingi ekologijai, prašome rinkti plastikinių butelių kamštelius ir nešti grupių auklėtojoms, kur kartu su vaikais  kursime meninius darbus.

Akcija vyks nuo gegužės 6 d. iki spalio 23 d. Daugiau informacijos apie konkursą ieškokite www.ekodaiktai.lt .

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Irena Černiauskienė