Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: +370 382 52 355
E. p.: info (eta) sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ (biudžetinė įstaiga, kodas 190376010, buveinės adresas: Jaunimo g. 16, 19113 Širvintos, tel. (8 382) 52 355, el. p. info@sirvintuboruzele.lt,) skelbia atranką Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Pareigybės pavadinimas: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas.

Darbo pradžia: 2023-10-02.

Darbo krūvis: 36 valandos per savaitę (etato dydis – 1).

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota darbo sutartis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti įgytą aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir įgytą ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo mokytojo (auklėtojo) profesinę kvalifikaciją bei pedagoginės krypties kvalifikacinę kategoriją.
 2. Būti išklausęs Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“ (jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties nei 60 valandų arba 2 studijų kreditų kursų anksčiau arba studijų metu).
 3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų pedagoginio darbo patirtį.
 4. Turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėti valdyti informacines ir komunikacines technologijas.
 5. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
 6. Kiti specialieji reikalavimai: išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje; gebėti dirbti su elektroniniu dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; planuoti ir organizuoti savo veiklą; dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, rengti ir įgyvendinti projektus.

 Darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 6. Kvalifikacinę kategoriją (jei tokią turi) patvirtinančio dokumento kopiją.
 7. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją.

Pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

Dokumentų pateikimo būdai: dokumentai teikiami tiesiogiai atvykus į įstaigą, siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@sirvintuboruzele.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia – 2023 m. rugsėjo 5 d., pabaiga – 2023 m. rugsėjo 18 d.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Informacija apie atranką teikiama tel. (8 382) 52 355 / (8 382) 53 271, el. paštu info@sirvintuboruzele.lt