Klausimai
Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Draugaukime

Na­cio­na­li­nis dien­raš­tis „Lie­tu­vos ži­nios“ drau­ge su Eko­daik­tai.LT bei AB „Plas­ta“ vi­sus Lie­tu­vos vaikus pakvie­tė nau­din­gai ir eko­lo­giš­kai pra­leis­ti va­sa­ros at­os­to­gas – rink­ti plas­ti­ki­nius kamš­te­lius ir da­ly­vau­ti res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se: „Kamš­te­lių va­jus“.

Jo tikslas: ug­dy­ti jau­no­sios kar­tos at­sa­kin­gu­mą, at­kreip­ti dė­me­sį į opią šiukš­lių prob­le­mą Lie­tu­vo­je, ska­tin­ti mąs­ty­ti „ža­liai“, ug­dy­ti kū­ry­biš­ku­mą, ko­man­di­nį dar­bą.

Šie­met kon­kur­se nu­spren­dė da­ly­vau­ti ir mūsų lopšelis-darželis. Vi­sos dvylika gru­pių, apie 240 ma­žų­jų la­bai no­riai pri­si­dė­jo prie ini­cia­ty­vos, be to, įsitrau­kė tė­vai ir giminės. Rū­šiuo­ja­me juos pa­gal spal­vas, dė­lio­ja­me. Mū­sų vai­ku­čiams fan­ta­zi­jos už­ten­ka. Suklijavome du paveikslėlius „Mergaitė“ ir „Buratinas“, kuriuos nuvežėme į Vilnių. Be to, į firminę AB Plasta parduotuvę pristatėme beveik 16 kg. kamštelių. Gavome padėką, pieštukų ir dėlionę „Rūšiuokime šiukšles“. Vi­si la­bai ge­ra­no­riš­kai ir toliau da­ly­vau­ja ak­ci­jo­je ir ne­tru­kus tar­simės, ką kur­ti iš kamš­te­lių kitai parodai. Svar­biau­sia – vai­kų noras tausoti aplinką, kurti ir dirbti komandoje, o suaugusiems rodyti pavyzdį.

                   Auklėtoja Irena Černiauskienė