Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: +370 382 52 355
E. p.: info (eta) sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

NAUJIENOS

Jau tapo tradicija kiekvieną rudenį organizuoti sveikatingumo ir kūrybinės raiškos savaitę. Šiemet ji pavadinta „Rudens mozaika“. Šios savaitės tikslas – plėsti žinias apie daržoves  ir vaisius, pasikalbėti apie jų naudą žmogaus sveikatai, pasidžiaugti rudens gėrybėmis. Visą savaitę vaikai kartu su tėveliais į darželį ėjo nešini pilnais krepšeliais rudens gėrybių. Pirmadienį – medaus dieną vaikai sužinojo apie bičių gyvenimą, jų naudą. Antradienį – uogienės dieną vaikai smaližavo įvairią uogienę. Trečiadienį sušildė kvepianti vaistažolių arbata. Ketvirtadienį – spalvingų, sultingų, kvapnių ir naudingų vaisių diena. Penktadienį – daržovių dieną buvo galima paskanauti įvairių mišrainių, kurias vaikai gamino darželyje, namuose. Visą savaitę vyko išradingų darbelių parodėlė.

Daug šurmulio, džiugių emocijų suteikė Rudenėlio šventė. Susirinkę į salę vaikai apie rudenėlį deklamavo eilėraščius, dainavo daineles, minė mįsles, žaidė žaidimus ir vaidino spektakliuką. Savaitė prabėgo greit ir smagiai, palikdama vaikų širdyse daug gerų emocijų ir prisiminimų. Buvo linksma, smagu ir įdomu. 

Nuotaikinga šventė baigėsi. Rudenėlis jau atsisveikino su darželinukais. Bet jis ir vėl sugrįš su savo gėrybėmis.

                   Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danguolė Šeipūnienė

Na­cio­na­li­nis dien­raš­tis „Lie­tu­vos ži­nios“ drau­ge su Eko­daik­tai.LT bei AB „Plas­ta“ vi­sus Lie­tu­vos vaikus pakvie­tė nau­din­gai ir eko­lo­giš­kai pra­leis­ti va­sa­ros at­os­to­gas – rink­ti plas­ti­ki­nius kamš­te­lius ir da­ly­vau­ti res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se: „Kamš­te­lių va­jus“.

Jo tikslas: ug­dy­ti jau­no­sios kar­tos at­sa­kin­gu­mą, at­kreip­ti dė­me­sį į opią šiukš­lių prob­le­mą Lie­tu­vo­je, ska­tin­ti mąs­ty­ti „ža­liai“, ug­dy­ti kū­ry­biš­ku­mą, ko­man­di­nį dar­bą.

Šie­met kon­kur­se nu­spren­dė da­ly­vau­ti ir mūsų lopšelis-darželis. Vi­sos dvylika gru­pių, apie 240 ma­žų­jų la­bai no­riai pri­si­dė­jo prie ini­cia­ty­vos, be to, įsitrau­kė tė­vai ir giminės. Rū­šiuo­ja­me juos pa­gal spal­vas, dė­lio­ja­me. Mū­sų vai­ku­čiams fan­ta­zi­jos už­ten­ka. Suklijavome du paveikslėlius „Mergaitė“ ir „Buratinas“, kuriuos nuvežėme į Vilnių. Be to, į firminę AB Plasta parduotuvę pristatėme beveik 16 kg. kamštelių. Gavome padėką, pieštukų ir dėlionę „Rūšiuokime šiukšles“. Vi­si la­bai ge­ra­no­riš­kai ir toliau da­ly­vau­ja ak­ci­jo­je ir ne­tru­kus tar­simės, ką kur­ti iš kamš­te­lių kitai parodai. Svar­biau­sia – vai­kų noras tausoti aplinką, kurti ir dirbti komandoje, o suaugusiems rodyti pavyzdį.

                   Auklėtoja Irena Černiauskienė

Mūsų darželyje jau ne pirmus metus vykdoma tarptautinė programa „ZIPIO DRAUGAI“, kurios tikslas – padėti 5-7 m. vaikams išmokti įveikti kasdienius sunkumus. Per valandėles priešmokyklinukai klausosi pasakojimų, atsakinėja į pedagogo klausimus, piešia, žaidžia ir vaidina. Valandėlės paprastai vyksta kartą per savaitę vienus mokslo metus. Programą sudaro 6 dalys: „Jausmai“, „Bendravimas“, „Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas“, „Konflikto sprendimas“, „Pasikeitimo ir netekties išgyvenimas“ ir „Įveikime“.

Pastebėjome, kad vaikai dalyvavę programoje pamažu išmoksta ne tik geriau pažinti savo jausmus, bet ir kalbėti apie juos, susidraugauti, spręsti konfliktus ir įvairias problemas, prašyti pagalbos ir padėti kitiems bei lengviau išgyvena pasikeitimus ir netektis.

Programoje dalyvauja „Žiogelių“ ir „Kregždučių“ grupės vaikai.

Daugiau informacijos – Viešoji įstaiga „Vaiko labui“, interneto svetainė www.vaikolabui.lt

Socialinė pedagogė Inga Maslinskienė

Mūsų darželis, skiepydamas sveikos gyvensenos įgūdžius ir siekdamas pagerinti vaikų mitybą, jau trečius metus dalyvauja paramos programose Pienas vaikams” ir „Vaisiai mokykloms“. Šių programų finansavimui skiriama Europos Sąjungos ir nacionalinė parama. Programų tikslas – pagerinti vaikų mitybą, ugdyti bei skatinti pieno produktų, vaisių vartojimą.

Ikimokyklinukams siūloma pieno, kefyro, jogurto, plėšomų sūrio lazdelių „Pik-Nik“, sūrelių „Lila Vanila“, varškytės Miau”, dalijami obuoliai, citrusų vaisiai, bananai, kriaušės. Šiuos produktus vaikai valgo nemokamai.

Programose numatyti ne tik mitybos gerinimo, bet ir švietėjiški aspektai – jos įgyvendinimo metu vykdomos informavimo ir švietimo priemonės, padedančios vaikams suvokti gerų mitybos įpročių svarbą. Smagu, kad mūsų darželio ugdytiniai noriai dalyvauja ir šioje programoje. Tai puiki galimybė skanauti sveikus maisto produktus bendraamžių aplinkoje.

Kilus klausimams dėl šių programų ar esant vaiko sveikatos sutrikimams, kuomet vaikas negali vartoti pieno produktų ar vaisių, prašome kreiptis į savo grupės auklėtoją.

Širvintų lopšelio-darželio "Buratinas"  informacija

Lopšelis-darželis „Buratinas“ įsitraukė į „Mažojo Princo fondo“ iniciatyvą „Visa Lietuva skaito vaikams“. Į svečius kviečiame kitų grupių auklėtojas, mamas, tėvelius, močiutes.

Mūsų „skaitytojai“ renkasi kūrinėlius, kurie tikrai sudomina vaikus, yra vertingi ugdomuoju požiūriu, atitinka vaikų amžių, jų kalbos išsivystymą. Perskaitę kūrinėlį, nagrinėjame veikėjų poelgius, kalbame apie nuotaiką, išgyvenimų raidą.

Kasdienis skaitymas nors po 1520 minučių – tai nuostabus pabuvimas kartu, artimo ryšio formavimas. Grožinė literatūra padeda formuoti vieną svarbiausių vaiko intelekto bruožų – susidomėjimą gimtąja kalba ir kalbėjimo kokybe.

„Žiogelių“ grupės auklėtoja Virginija Stundytė

Pusantro šimto vaikų iš Širvintų rajono mokyklų bei vaikų darželių, lydimi auklėtojų, muzikos, meno mokytojų, socialinių pedagogų – tokia eisena gegužės 17 d. pusvalandį žygiavo Širvintose nuo „Atžalyno“ progimnazijos centrinėmis Vilniaus ir I.Šeiniaus gatvėmis iki teritorijos esančios prie parduotuvės „Norfa“. Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų lopšelio-darželio vaikai. Pagrindinis eitynių tikslas – atkreipti bendruomenės dėmesį į smurto prieš vaikus problemą, skatinti vienybę, ir draugiškumą. Vaikai nešė balionus, gėles ir plakatus su užrašais „Smurtui ir patyčioms – ne“, „NE beržinei košei“, „Mušti vaiko nevalia, nei diržu nei rykštele“, „Mūsų nuomonė irgi svarbi“  bei kitų panašaus turinio. Suaugusiems buvo dalinami lankstinukai su patarimais kaip tapti geresniais tėvais. Eismą reguliavo Vilniaus apskrities VPK Širvintų r. policijos komisariato pareigūnai.

Poilsio teritorijoje prie „Norfos“ parduotuvės buvo surengtas vaikų koncertas. Tėvų ir vaikų tarpusavio pagarbai bei šiltiems tarpusavio ryšiams, draugiškam bendravimui šeimose ir tarp bendraamžių renginio dalyvius kvietė koncerto vedėja Švietimo centro neformaliojo ugdymo organizatorė Daiva Chadusevičienė. Vaikus sveikino Širvintų savivaldybės, policijos, Vaikų teisių apsaugos, Švietimo skyriaus, Švietimo centro, Širvintų „Gelbėkit vaikus“ struktūrinio padalinio atstovai, bei vaikų mylimas Amsius.

Fizinės bausmės – tai senas vaikų auklėjimo metodas ir yra mažų mažiausiai netinkamas, nes vienas blogis visuomet sukuria kitą blogį. Tikimės, kas ši simbolinė akciją padės pasiekti teigiamų rezultatų, juk agresija žmogaus neugdo, neauklėja ir nekelia teigiamų emocijų…

Širvintų socialinių ir kitų pagalbą mokyklai teikiančių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė
Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ socialinė pedagogė Inga Maslinskienė

Nacionalinis dienraštis „Lietuvos žinios“ drauge su EKODAIKTAI.LT bei AB „Plasta“ kviečia dalyvauti konkurse „Kamštelių vajus 2013“ – rinkti plastikinius butelių kamštelius ir kurti iš jų meninius darbus. Tai puiki galimybė naudingai ir ekologiškai praleisti vasaros atostogas, saugoti gamtą ir atskleisti vaikų meninius gebėjimus. Visus vaikus ir jų šeimos narius, visus, kurie yra neabejingi ekologijai, prašome rinkti plastikinių butelių kamštelius ir nešti grupių auklėtojoms, kur kartu su vaikais  kursime meninius darbus.

Akcija vyks nuo gegužės 6 d. iki spalio 23 d. Daugiau informacijos apie konkursą ieškokite www.ekodaiktai.lt .

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Irena Černiauskienė

 

Įstaigos pedagogės rinkosi į „Viščiukų“ grupę, kur vyko priešmokyklinio ugdymo pedagogės Genovaitės Džiužienės atvira veikla „Ekologiniu takeliu, stotelė „Agurkėlis“. Valandėlės metu vaikai susipažino su įvairiomis sėklomis, aiškinosi  jų savybes, dygimo sąlygas. Bandė pažinti ką tik išdygusias daržoves, žaidė žaidimus, ant šviesos stalų iš sėklų dėliojo paveikslėlius,  su auklėtojomis  vaišinosi užaugintais ridikėliais, saulėgrąžų bei moliūgų sėklomis. Sėjo pupeles, vėliau stebės jų dygimą, augimą, mokysis augalėlius prižiūrėti.

Pasibaigus valandėlei, metodiniame kabinete pedagogai aptarė stebėtą veiklą. Kolegos pasidžiaugė auklėtojos Genovaitės sugebėjimu nuoširdžiai bendrauti su savo ugdytiniais, kūrybiškai parinkti užduotis ir priemones, atitinkančias grupės vaikų gebėjimus, pomėgius

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Lieparskienė

 

Mamyte, Tu šilta saulytė dieną blausią,
Tu – pievoj atrasta gėlytė nuostabiausia…
                                                (O. Morkūnaitė)

Kartu su pavasariu ateina graži šventė – Motinos diena. Tą dieną išreiškiame pagarbą, meilę ir padėką savo mamoms, močiutėms. Kaip pavasaris džiugina mus, taip ir lopšelio-darželio vaikai norėjo pradžiuginti savo mamytes, tad joms buvo skirti geriausi linkėjimai, gražiausi posmai, dainelės, šokiai. Įteiktos savo rankomis gamintos atvirutės.

Meninio ugdymo mokytojos Sonata Žilinskienė ir Dalytė Jakštienė

 

Lopšelyje-darželyje Velykas šventėme visą savaitę. Didyjį ketvirtadienį mus aplankė Elzės ir Pijaus močiutė Irena Navalinskienė, kuri mokė vaikučius marginti kiaušinius vašku. Kiekvienas vaikas numargino sau margutį ir parsinešė į namus.

Antradienį visose grupėse vyko margučių ridenimas. Vaikai rungtyniavo, kas laimės daugiau kiaušinių, mokėsi gražiai paleisti margutį, juo pasidžiaugti. Vaikai džiaugėsi Velykės ir Kiškio apsilankymu. Velykė aukštaičių tarme pasakojo vaikams apie Šv. Velykų prasmę, lietuvių papročius ir tradicijas. Kartu dainavo, minė mįsles, žaidė, klausė oracijų. Kiekvienas buvo apdovanotas margučiu ir šokoladiniu kiaušiniu.

Ketvirtadienį, ikimokyklinukai salėje žiūrėjo „Zuikio kinoteatrą“, o priešmokyklinių grupių vaikai aplankė socialinių paslaugų centro gyventojus, pasekė jiems pasaką apie kiaušinių dažymą, dainavo, minė mįsles. Dovanodami seneliams ir neįgaliems žmonėms savo margintus kiaušinius, vaikai linkėjo sveikatos ir sėkmės. Juk dovanotas margutis  atneša žmogui laimę ir gerovę, saugo namus nuo nelaimių, padeda pasveikti.

Kaip ir pernai, taip ir šiemet, vaikai dalyvavo „Vaikų Velykėlių“ konkurse, kurį organizuoja „Naisių vasara“. Tai konkursas, puoselėjantis gražias lietuviškas tradicijas, ugdantis jaunąją kartą. Visą savaitę vaikai, naudodami tradicinius ir senovinius raštus, margino, aplikavo, piešė margučius.  Visi ugdytinių darbai buvo sukabinti ant ištiestos virvės, taip sudarant senovinių margučių galeriją. Nors penktadienio oras ir nelepino, šventės jis mums nesugadino. Visi vaikai buvo pakviesti į salę pasigėrėti savo ir draugų sukurtais darbeliais, apžiūrėti „Senovinių margučių galeriją“. Kiekvienas konkurso dalyvis buvo apdovanotas kompaktiniu disku su Vytauto V. Landsbergio jaunesniojo dainomis ir pasakomis vaikams.

Meninio ugdymo mokytojos Sonata Žilinskienė ir Dalytė  Jakštienė