Susisiekite su mumis
Jaunimo g. 16, Širvintos
Telefonas: 8 (382) 52 355
E. p.: info@sirvintuboruzele.lt
Klausimai
Draugaukime

Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“ (biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos, tel. (8 382) 52 355, el.p. info@sirvintuboruzele.lt, kodas 190376010), skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Pareigybės pavadinimas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 1 etatas (40 val. per savaitę).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Atlyginimo koeficiento apribojimai – 10,44 iki 10,8.

Darbo pradžia – 2021-09-01.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

  • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.
  • Gebėti dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, savarankiškai planuoti, priimti sprendimus.
  • Gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti lopšelio-darželio veiklą.
  • Laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas.
  • Mokėti dirbti su MS Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, žinoti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklių reikalavimus.
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:

   • švietimo politiką, lopšelio-darželio veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
   • lopšelio-darželio kultūros formavimą ir kaitą;
   • bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
   • lopšelio-darželio įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;
   • savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į lopšelio-darželio valdymą;
   • ugdymo turinio vadybą;
   • edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;
   • mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;
   • darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;
 1. Pavaduotojas turi būti susipažinęs su darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, saugaus eismo, gamtosauginiais reikalavimais, mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui.

Pretendentai privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. užpildytą pretendento anketą (pretendento anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai);
 5. savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes, išsilavinimą, patirtį, įgūdžius, kvalifikacijos kėlimą ir pan.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai įstaigos raštinėje, elektroniniu paštu info@sirvintuboruzele.lt arba siunčia registruotu laišku adresu: Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. rugpjūčio 5 d., pabaiga 2021 m. rugpjūčio 18 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorius telefonu (8 382) 52 355, el. paštu info@sirvintuboruzele.lt